Betingelser

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester fra WeAreDiscGolf.no til forbrukere og forhandlere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.
Er du under 18 år kan du bare handle på postoppkrav eller betale ved levering. Du kan også få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpslovenangrerettlovenmarkedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og finansavtaleloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS).


Parter beskrevet

Selger:  
We Are Disc Golf As
Østre Aker vei 203
0975 OSLO
Telefon: 22 16 53 42

Kjøper: Er den person eller firma som er oppgitt som kjøper i bestillingen.


Bestilling

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.
Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme.


Opplysninger gitt i nettbutikk

We Are Disc Golf AS prøver å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive og trykkfeil kan forekomme. Produktbildene er kun for illustrasjon, hvis ikke eget bilde på variant er oppgitt, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.


Fargevalg

Vi har lagt opp til tolv fargealternativer på diskene. Disse tolv variantene er veiledende farger og variasjon kan forekomme. Fargevalg mix er en fellesbetegnelse på disker som ikke går inn under de standard fargevariantene og kan derfor fremkomme i flere varianter. 


Priser

Forbruker: Alle priser er oppgitt inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

 • Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.
 • Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra WeAreDiscGolf.no side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken, kan WeAreDiscGolf.no ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

  Prisene på WeAreDiscGolf.no er oppgitt i NOK og ink.mva. Prisene på WeAreDiscGolf.com er oppgitt i EUR og eks.mva. 


Betaling

 • Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom postoppkrav eller kredittkort. Alle ordrer mottatt med alternativet faktura blir kredittvurdert.
 • Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som forsendelse blir foretatt.
 • Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 150 + frakt tur / retur av gjeldene ordre, for å dekke våre utlegg.
 • Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.


Betaling med SVEA

Hvem skal du som kunde kontakte ved spørsmål om faktura eller delbetaling?
Du som kunde henvender deg til vår samarbeidspartner SVEA for alle spørsmål rundt 
faktura og dine delbetalinger enten via telefon 73 93 06 70 eller ved å lese deres vanlige fakturaspørsmål via nettsiden deres, svea.com. Du kan også sende en e-post til ehandel.no@svea.com


Levering og forsinkelse

Levering av produktene vi har på lager skjer 1-5 virkedager etter ordredato angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

 • Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi forbeholder oss også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker.
 • Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør.
 • Befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.


Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.


Har produktene blitt skadet på veien?

Dersom din bestilling har blitt skadet under frakt finner du informasjon om hva du skal gjøre under.

PostNord

 • Ta kontakt med kundeservice på nett eller ring 987 09 300.

 • Deretter kontakter du avsenderen av varene dine for å avtale utsending av erstatningsvare

“Ikke begynn å bruke det du har mottatt før saken er avklart. La også emballasjen være intakt. Vi forbeholder oss retten til å undersøke varen ved behov.”

PostNord – Savnede, skadede eller forsinkende forsendelser

Posten

 • Hvis varen er skadet under transport med Posten, skal følgende gjøres;
  • Du må ta vare på emballasje samt produktene.
  • Registrerer en retur hos nettbutikk@sunesport.no.
  • Når du har fått godkjent retur går du til posten med den skadde forsendelsen og emballasjen.
  • Sammen med posten skriver du ut en skademelding.
  • Postens skademelding sendes til We Are Disc Golf AS sammen med godkjent retur fra We Are Disc Golf AS sammen med den skadde varen.
  • Lovverket henviser til at du gjør ting “innen rimelig tid” og vi tillater oss å tolke dette i denne sammenheng til når du har hentet/mottatt produktet.


Reklamasjon – Forbrukerkjøpsloven

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen.

Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig pr brev eller e-post. Kontakt informasjon finner du under ”Kontakt oss” på WeAreDiscGolf.no. Bekreftelse på mottak av reklamasjonshenvendelsen vil komme på mail til den mailadressen som kunden har registrert i sin kundeprofil.

Reklamert innen frist

Dersom det foreligger en mangel ved tingen og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre følgende mangelsbeføyelser:

 • Holde kjøpesummen tilbake
 • Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
 • Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme stand og mengde)
 • Kreve erstatning


Erstatningsgjenstand

Hvis selgerens retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke blir avskåret fra å bruke tingen (vi tolker dette løper fra tingen er kvittert inn til We Are Disc Golf AS) har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.


Utgifter ved undersøkelse

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader.
 
Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med We Are Disc Golf AS, betaler ikke We Are Disc Golf AS disse utgiftene.


Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.


Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt).

Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).
Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den.

Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg. Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasje eller tilsvarende, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.


Personopplysninger

Vi er opptatt av at personopplysningene til våre kunder blir håndtert på en betryggende måte. Under får du en nærmere beskrivelse av hvordan vi håndterer disse opplysningene.

Når du handler hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg via transportøren du velger, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Vi er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes. Denne informasjonen er også tilgjengelig på “Min konto”.
Kortnummer oppbevares ikke av We Are Disc Golf AS utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.

Vi samler også inn og oppbevarer loggdata som hvilke kategorier og produkter man kikker eller søker på, for å kunne lære hva våre kunder er opptatt av, samt forbedre produktutvalg og tilbud. Denne informasjonen benyttes også for å kunne gjøre det mulig å vise deg relaterte produkter, eller sende deg relaterte tilbud (dersom du eksplisitt har bedt om dette).
Vi tilbyr en e-postlister for å motta ulike typer informasjon og tilbud. Det er frivillig å motta dette, og man må melde seg inn i forbindelse med registrering eller på “Min konto”. Det er også enkelt å melde seg ut fra e-postlistene fra kontosiden.
We Are Disc Golf AS selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart.

We Are Disc Golf AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor.


Salgspant

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.
We Are Disc Golf AS har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens 3-14 flg. Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før fakturautsendelse.


Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos We Are Disc Golf AS , er ansvarlig for betaling av de ytelser We Are Disc Golf AS eller We Are Disc Golf AS sine samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra We Are Disc Golf AS side.


Ekstraordinære forhold

We Are Disc Golf AS er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis We Are Disc Golf AS godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor We Are Disc Golf AS kontroll, og som We Are Disc Golf AS ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.
 
We Are Disc Golf AS er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra We Are Disc Golf AS side.
 
Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.
 

Endring i vilkårene

We Are Disc Golf AS forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.


Force majeur

Er We Are Disc Golf AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over, er We Are Disc Golf AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum. Eksempler på slike omstendigheter er brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt.


Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler.


Forbehold

Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer. Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.


Kopibeskyttelse

Alt innhold på disse nettsidene er We Are Disc Golf AS eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra We Are Disc Golf AS.Handlekurv